Publiczna Szkoła Podstawowa

MISJA

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Schornaka w Skórczu jest samorządową placówką oświatową. Swoim zasięgiem obejmuje Skórcz i okolice.
Działamy na rzecz zaspakajania potrzeb edukacyjnych dzieci.
Dążymy do tego, aby wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w dalszym etapie kształcenia. Poprzez realizację funkcji dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej chcemy uczniów:

Uważamy, że szkoła powinna być przyjazna i bezpieczna. Efekty te możemy osiągnąć przy wsparciu ze strony rodziców i samorządu lokalnego. W procesie kształcenia i wychowania kierujemy się zasadami wzajemnej współpracy, a także odpowiedzialnością za powierzone zadania. Zachowując właściwe relacje międzyludzkie wpajamy takie wartości jak mądrość, zaufanie, uczciwość, tolerancja i sprawiedliwość.
Jesteśmy wykwalifikowaną kadrą. Wspieramy uczniów zdolnych, zapewniamy pomoc dzieciom wymagającym dodatkowej pracy. Dużą wagę przywiązujemy do tworzenia bogatej oferty zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym także pozalekcyjnych.
Z szacunkiem odnosimy się do osiągnięć i historii szkoły, której tradycje sięgają początku XX wieku. Jesteśmy też otwarci na zmiany służące rozwojowi naszej placówki i dobru dziecka.

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej
dnia 22 stycznia 2001 r.